Новини

Новини

21 февруари 2020

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.025-0001 “Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Закупуване на специализирано товарачно оборудване
Обособена позиция 1: Багер-товарач – 1 бр
Обособена позиция 2: Челен товарач – 1 бр

Срок за подаване на оферти: 28/02/2020
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна датa
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------------

Проект  “Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

21 февруари 2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Закупуване на специализирано товарачно оборудване" публикувана на 07.02.2020 година. 

РЕШЕНИЕ № МТМ-002/21.02.2020 г.

------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------------

Проект  “Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

07 февруари 2020

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.025-0001 “Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Закупуване на специализирано товарачно оборудване
Обособена позиция 1: Багер-товарач – 1 бр
Обособена позиция 2: Челен товарач – 1 бр

Срок за подаване на оферти: 14/02/2020
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------------

Проект  “Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

16 януари 2020

На 11.12.2019г. Стелман ООД подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие” - BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал”.
Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчивото развитие на Стелман ООД.
Тази цел ще бъде постигната посредством реализирането на инвестиционни дейности за внедряване на високотехнологично оборудване: челен товарач и комбиниран багер-товарач за постигане на следните специфични цели:
  • Повишаване на производителността на компанията - чрез повишаване капацитета и оптимизиране на процесите свързани с товарене и подаване на инертни материали за производството на бетонови смеси
  • Намаляване на производствените разходи чрез внедряване на нови високотехнологични решения, допринасящи за по- продуктивно и отговорно използване на ресурсите.
Срокът за изпълнение на проекта е 1 година.

 

15 януари 2018

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА СТЕЛМАН ООД

 

25 август 2017

На 21 август 2017 г., Стелман ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект „Енергийна ефективност - предпоставка за устойчив растеж“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Стелман ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии. В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:

• Намаляване енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: бетонов възел, челен товарач, бетон помпа – миксер

• Рационално енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001

• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез инвестиции в „чисти“ технологии при измиване на оборудването и техниката за производство и доставка на бетонови смеси, посредством внедряване на енергийно ефективна система за рецикиране на бетон

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Стелман ООД.
_____________________________________________________________________________________________________________
Проект „Енергийна ефективност - предпоставка за устойчив растеж“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Къде се намираме

Нашите партньори

Контакти

+359 888 315456

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

гр. Свиленград

бул. България 218

Южна промишлена зона

шаблоны joomla 3.0
новости туризма